Treść artykułu

,,Zoo” – wiersze Jana Brzechwy moimi oczami”- konkurs literacko- plastyczny

Kategoria aktualności

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kożuchów oraz Księgarnia ,,Bajka” w Kożuchowie zapraszają dzieci w wieku 6 – 12 lat do udziału w konkursie literacko – plastycznym ,„ZOO” – wiersze  Jana Brzechwy moimi oczami”. Na prace czekamy do 18.12. 2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21.12.2023 r. w Oddziale dla Dzieci.

Regulamin konkursu literacko – plastycznego:

„„ZOO” – wiersze  Jana Brzechwy moimi oczami”

I. Organizatorzy konkursu: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kożuchów  oraz Księgarnia Bajka w Kożuchowie

II. Cele konkursu:

– propagowanie literatury polskiej wśród dzieci,

– rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,

– rozwijanie wyobraźni,

– kształtowanie poczucia estetyki,

– rozwijanie sprawności manualnej.

III. Uczestnicy i warunki konkursu:

1.  Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 6 – 12 lat.

2.  Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie ilustracji do jednego z wierszy Jana Brzechwy zawartego w zbiorze „ZOO”.

3.   Praca powinna być wykonana dowolną techniką z wykorzystaniem różnych materiałów.

4.  Format pracy  A3.

5. Praca może być wykonana pod kierunkiem lub przy wsparciu rodzica, opiekuna.

6.  Każda praca powinna być na odwrocie podpisana imieniem i nazwiskiem. Do pracy należy dołączyć kartę informacyjną wraz z oświadczeniami i zgodami rodzica/ prawnego opiekuna dziecka stanowiącą Załącznik nr 1. Prace bez tych informacji nie będą oceniane.

7. Prace należy dostarczyć do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kożuchów, do Oddziału dla Dzieci, ul. Klasztorna 14, 67 – 120 Kożuchów do dnia 18.12.2023 r.

8. Jury konkursu, powołane przez Organizatorów, dokona oceny i wybierze najlepsze prace, które zostaną nagrodzone.

9. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 6 – 9 lat i 10 – 12 lat, a jury weźmie pod uwagę ich zgodność z tematem, oryginalność, pomysłowość, wartości artystyczne oraz samodzielność wykonania.

10. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 21.12.2023 r. w Oddziale dla Dzieci BPMiG Kożuchów.

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac konkursowych (bez roszczeń autorów do praw autorskich) w biuletynach informacyjnych i mediach społecznościowych w celu promocji konkursu i instytucji.

12. Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane do celów konkursu nie będą udostępnione osobom trzecim.

Karta informacyjna