Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna RODO

Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika imprezy organizowanej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Kożuchów

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. C oraz art.9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE)2017679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9546WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.) oraz ustawę
o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. informujemy, że:

1.     Administratorem danych osobowych przekazanych w Karcie zapisu (tzw. zobowiązaniu) jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kożuchów, ul. Klasztorna 14, 67 – 120 Kożuchów, telefon: 68 355 22 58.

2.     Biblioteka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Można z nim skontaktować się pisząc na adres e-mail: bibliotekakozuchow@op.pl, listownie (adres jak wyżej) lub osobiście w czasie jego dyżurów.

3.     Dane identyfikacyjne Użytkownika (takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, numer telefonu, zawód, adres zamieszkania), w tym wizerunek oraz dane dotyczące korzystania przez Użytkownika z usług Biblioteki są przetwarzane w związku z wykonywaniem zadań w interesie publicznym i są określone w Statucie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kożuchów i służą do następujących celów:

a.      udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych,

b.     dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej,

c.      dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych,

d.     opracowania statystyk dotyczących działalności Biblioteki,

e.      powiadomienia o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych oraz dostępności do odbioru zamówionych materiałów,

f.      przekazywania informacji o działalności Biblioteki.

4.     Okres przechowywania danych wynosi:

a.      dla danych przetwarzanych w celu udostępnienia i wypożyczenia materiałów bibliotecznych, komunikowania się z Użytkownikiem oraz opracowania statystyk – nie więcej niż 8 lat od końca roku, w którym Użytkownik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki,

b.     dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia,

c.      dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej 20 lat,

d.     dla danych przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika do czasu jej wycofania.

5.     Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.     Użytkownik oświadcza że dane osobowe podaje dobrowolnie, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości korzystanie z usług Biblioteki.

7.     Administrator informuje że dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 Ochrona wizerunku

1.     Poprzez przystąpienie do udziału w imprezie, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Kożuchów.

2.     Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kożuchów zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego
w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.

3.     Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nie odpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnienie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczenie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Kożuchów, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Kożuchów, w publikacjach Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Kożuchów, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Bibliotekę Publiczną Miasta
i Gminy Kożuchów, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.

4.     Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kożuchów zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

5.     Każdy kto korzysta z imprez organizowanych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Kożuchów i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku) w ramach nagrań wizualnych, dźwiękowych, zdjęciowych dokonywanych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Kożuchów w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań tejże Biblioteki i jest obowiązany zgłosić to niezwłocznie pisemnie Administratorowi Danych Osobowych tj. Dyrektorowi Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kożuchów.

6.     Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kożuchów nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres e-mail) będą jednak przetwarzane przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Kożuchów w celach marketingowych, przeprowadzenia zajęć warsztatów oraz w celach komunikacji pomiędzy Biblioteką a Uczestnikiem.