Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej w Kożuchowie

Dostępność cyfrowa

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kożuchów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  http://biblioteka.kozuchow.pl/

Data publikacji strony internetowej: 29.09.2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej

– brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,

– część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),

– brak audiodeskrypcji dla publikowanych materiałów.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 17.03.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez instytucję.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

-Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Biblioteki Publicznej.

-E-mail dyrektor@bibliotekakozuchow.pl

-Telefon: 68 355 22 58

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo:

-zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

-zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

-wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej formie alternatywnej.

Żądanie musi zawierać:

-dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

-wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

-wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://rpo.gov.pl/).

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Główna, ul. Klasztorna 14

 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kożuchów mieści się  w kożuchowskim  Centrum Kultury ,,Zamek” przy ul. Klasztornej 14, gdzie zajmuje pomieszczenia na piętrze.
 • Do budynku wchodzi się wejściem głównym od ul. Klasztornej, które jest niedostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 • W budynku nie ma windy oraz pętli indukcyjnych
 • Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych
 • Do  Biblioteki można wejść z psem asystującym.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

 Filia nr 1 ul 22 lipca 1807  12c

 • Biblioteka zajmuje lokal w pawilonie
 • Dojście do pawilonu  bariera architektoniczna – schody,
 •  Biblioteka mieści się na wysokim parterze, wejście znajduje się 4 stopnie wyżej, brak pochylni
 • Brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych
 • Do  Biblioteki można wejść z psem asystującym.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia, Lasocin 6   

 • Biblioteka zajmuje lokal w budynku parterowym, wolnostojącym, ogrodzonym
 • Podjazd dla osób z niepełnosprawnościami 
 • Łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych
 • Do  Biblioteki można wejść z psem asystującym.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

  Filia, Stypułów 68b

 • Biblioteka mieści się na wysokim parterze  w budynku  mieszkalnym
 • Drzwi wejściowe nie są na tym samych poziomie, wejście znajduje się 4 stopni wyżej , brak pochylni
 • Brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych
 • Do  Biblioteki można wejść z psem asystującym.
 •  Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia, Studzieniec 6

 • Biblioteka zajmuje lokal na parterze w budynku wolnostojącym, ogrodzonym
 • Budynek znajduje się na podwyższeniu, wejście po schodach, brak pochylni
 • Brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych
 • Do  Biblioteki można wejść z psem asystującym.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia, Broniszów 38

 • Biblioteka zajmuje  lokal  na parterze w budynku szkoły
 • Wejście do biblioteki po schodach
 • Brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych
 • Do  Biblioteki można wejść z psem asystującym.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia, Książ Śląski 32

 • Biblioteka zajmuje lokal na parterze w budynku wolnostojącym, ogrodzonym
 • Wejście do  biblioteki  schodek ,brak pochylni
 • Brak udogodnień dla niepełnosprawnych
 • Do  Biblioteki można wejść z psem asystującym.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia ,Mirocin Średni 8

 • Biblioteka zajmuje lokal na parterze w budynku wolnostojącym, ogrodzonym
 • Wejście do budynku po schodach, brak pochylni
 • Brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych
 • Do  Biblioteki można wejść z psem asystującym.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Dostępność w zakresie informacyjno-komunikacyjnym

 • Pracownicy pierwszego kontaktu nie zostali przeszkoleni z zasad obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami – klienta z niepełnosprawnością.
 • W bibliotece nie ma pętli indykcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń braila oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumaczenia online.