Promocja czytelnictwa Promocja czytelnictwa
Nowości biblioteczne:
Słowo jest w człowieku Siedem supełków SHOWMAN czyli spowiedź świra Okrutny szczyt

Program Rozwoju Bibliotek-szkolenie

W styczniu 2010 r. rozpoczął się cykl szkoleń organizowany w ramach Planu Rozwoju Bibliotek. Uczestniczą w nim wszystkie panie bibliotekarki. W dniach 6 - 7 stycznia odbyło się pierwsze szkolenie. W czasie dwudniowych zajęć omówione zostało zagadnienie ,,Biblioteka jako miejsce- ludzie i instytucja”. W trakcie warsztatów uczestnicy analizowali tematy związane z podanym zagadnieniem.
Jako pierwsza pojawiła się analiza zawodu bibliotekarza. Omówiono tematy: ,,bibliotekarz jako członek grupy” oraz ,,ja - jako bibliotekarz”. We wnioskach znalazły się stwierdzenia, iż zgrana, bezkonfliktowa grupa, której członkowie doskonale znają i wykonują swoje obowiązki, angażując się jednocześnie w całościową działalność biblioteki, wpływa na większą wydajność w miejscu pracy. W takiej grupie panuje atmosfera sprzyjająca rozwojowi placówki.
W przypadku autodiagnozy uczestnicy wskazywali swoje mocne i słabe strony. Jednocześnie szukali możliwości zwiększenia potencjału. Jedną z nich jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych ( kursy, szkolenia, studia). Przy autodiagnozie pojawił się problem małego prestiżu zawodu, jak również stosunkowo niskich wynagrodzeń, braku premii, nagród. To niewątpliwie wpływa na wczesne wypalenie zawodowe oraz brak doskonalenia.
W trakcie następnych zajęć omówiony został temat ,,Biblioteka jako miejsce”. Jak się okazało biblioteka może być nie tylko miejscem udostępniania zbiorów, ale stać się centrum życia kulturalno- społecznego. Można to zrealizować poprzez zapoznanie się z potrzebami danej społeczności. Po ich poznaniu bilblioteka może rozpocząć ich realizację. Jako przykład takiej działalności podano np. wystawy plastyczne, fotograficzne czy też działalność pań zainteresowanych wykonywaniem np. ozdób choinkowych. To tylko nieliczne przykłady rozszerzenia oferty biblioteki. Może ona także stać się miejscem współdziałania różnych grup zawodowych poprzez organizowanie spotkań, szkoleń.
Przy omawianiu zagadnienia ,,biblioteka jako miejsce” pojawił się temat jej misji. Punktem wyjścia do rozważań stała się wizja biblioteki. Jak powinna wygląć? Komu miałaby służyć? Tu pojawiały się różne propozycje. Przede wszystkim biblioteka powinna mieścić się w nowoczesnym, przystosowanym do potrzeb niepełnosprawnych budynku. Wewnątrz powinna być urządzona zgodnie z wymaganymi standardami.W odniesieniu do działalności placówki pojawiły się propozycje dotyczące rozszerzenia jej oferty: poszerzenie księgozbioru o zbiory audiowizualne, udostępnianie zbiorów poprzez internet, promocja książek,wystawy plastyczne, fotograficzne, seminaria, konferencje, pokazy filmów, spotkania stowarzyszeń i grup nieformalnych itp.
Po przedstawieniu ,,biblioteki marzeń” dokonano analizy SWOT ze wskazaniem na szanse i zagrożenia stojące przed placówką.
Analiza rozwoju zakończyła pierwsze szkolenie. Następne odbędzie się w lutym. Cykl szkoleniowy składa się z 5 spotkań, których terminy zostały wcześniej podane . Przypominamy, iż w czasie szkolenia biblioteka jest nieczynna.


Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
w Kożuchowie
ul. Klasztorna 14
67-120 Kożuchów
tel/fax: (068) 355 22 58
email: dyrektor@biblioteka.kozuchow.pl