Konkurs plastyczny

drukuj wyslij

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kożuchów, Oddział dla Dzieci ogłasza konkurs p.h. ,,Moja ulubiona postać z bajki”. Czas trwania konkursu od 01.10.2017 r. do 31.10. 2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu 9 listopada 2017 r.

 

Regulamin konkursu plastycznego

p.h. „ Moja ulubiona postać z bajki”

 

1.      Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kożuchów, Oddział dla Dzieci.

2.      Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

3.     Trwa od 01.10.2017 r. do 31.10.2017 r.

4.     Uczestnicy dostarczają indywidualnie wykonane prace techniką dowolną, w formacie A4.

5.     Każda praca powinna być na odwrocie opatrzona godłem. Do niej powinna być dołączona koperta –opatrzona takim samym godłem, a w niej wypełniona karta zgłoszeniowa, która stanowi załącznik do regulaminu.Karta musi być podpisana przez opiekuna prawnego uczestnika. Do pracy należy dołączyć również zgodę na korzystanie z pracy osoby niepełnoletniej.

6.     Prace przyjmowane będą do dnia 31.10.2017 r. w Oddziale dla Dzieci. Oceniać je będzie komisja powołana przez organizatorów konkursu.

7.   Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 09.11.2017 r. podczas organizowanych przez naszą bibliotekę obchodów Światowego Dnia Postaci z Bajki. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni.

8.    Dostarczone do biblioteki prace konkursowe przechodzą na własność organizatora i będą służyć celom promocyjnym instytucji.

9.     Dostarczenie prac do biblioteki przez uczestników jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

10.   Regulamin konkursu dostępny jest w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kożuchów oraz na stronie internetowej www.biblioteka.kozuchow.pl,.

11.   Załączniki do regulaminu można pobrać na stronie internetowej www.biblioteka.kozuchow.pl

Celem konkursu jest popularyzacja literatury dla dzieci
Załączniki

 

Karta zgłoszeniowa

 

Imię i nazwisko …………………………….

Wiek ………………………..

Nazwa przedszkola …………………………

Nr Tel. Kontaktowego opiekuna ………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu publikacji prac i wyników.

 

                                                                                     …………………………………………..

                                                                                              Podpis rodzicaopiekuna

 

 


Zgoda na korzystanie z utworu osoby niepełnoletniej

 

Ja niżej podpisanay ………………………….. zamieszkałay w ………………………………………………. Będącay przedstawicielem ustawowym dziecka…………………………….. , na podstawie art.41ustawy                              z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych udzielam BPMiG Kożuchów, , zwanej dalej ”licencjobiorcą”, nieodpłatnie zgody na bezterminowe korzystanie z pracy plastycznej.

1.Przedmiotem jest udzielenie zgody na korzystanie z autorskich praw do pracy plastycznej stworzonej przez …………………………………w ramach konkursu                                                                          "Moja ulubiona postać z bajki”.

2.Uczestnik udziela organizatorowi prawa do korzystania z autorskich praw majątkowych do utworu opisanego w pkt.1, w zakresie sposobów korzystania z utworów:

-publicznego wystawienia pracy w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Kożuchów

-publicznego udostępniania utworu w Internecie na stronie internetowej licencjobiorcy, w profilach internetowych zarządzanych przez BPMiG Kożuchów– facebook

 

 

………………………………….

Podpis rodzicaopiekuna